Monday, December 29, 2008

Education Park پارك آموزش
-->
پارك آموزش
طرح مسئله و ضرورت اجراي آن:
عصر حاضر عصر فوران اطلاعات است . در هر چند سال انگشت شمار كنوني ميزان اطلاعات دو برابر چند ميليون سالي مي شود كه دنيا بوجود آمده است . در حال حاضر دنيا مصداق كامل توانا بود هر كه دانا بود گرديده است . در چنين دنيايي، جهل مادر تمام بدبختيها و نابسامانيها خواهد بود . بااين شتاب ناباورانه اطلاعات ، هر درنگي موجب عقب ماندگي غير قابل جبران خواهد شد . دراين دنيايي كه حر ف اول و آخر را آگاهي و اطلاعات مي زند اگر ما نتوانيم آگاهانه و مدبرانه عمل كنيم جامعه ما سر از ناكجا آبادي در خواهد آورد كه حتي تصور آنهم ناممكن است . لذا ما شديداً نيازمند ايجاد تغيير ساختارهاي علمي ، فرهنگي ، اجتماعي ، شهري و روستايي هستيم. بگونه اي كه به كمك ساختارهاي جديد بتوانيم يك جامعه انساني پويا و آگاه داشته باشيم.
اقدام ها و راهكارها:
با توجه به آنچه گذشت يكي از طرح ها ، تغيير ساختار شهر به سوي يك شهر آموزشي است . يكي از مقالات را اختصاصي خواهيم داد به اينكه چه نمادهايي مي توان در ميادين شهر ، ايستگاههاي اتوبوس و … قرار داد كه هم جنبه هنري ، تفريحي داشته باشد و هم جنبه آموزشي. طراحي اين نمادهاي پويا به گونه اي خواهد بود كه در بيننده ايجاد انگيزه نمايد و باعث ايجاد تفكري خلاق و سازنده در مشاهده گر شود . فعلا به اولين اقدام لازم در اين رابطه مي پردازيم كه عبارت است از طرح پارك آموزش .
اهداف كلي:
هدف كلي چنين طرحي ايجاد پاركهاي آموزشي است كه بتوان در آنجا با بازي و تفريح و شادترين روشها در افراد مختلف تغيير رفتار مطلوب علمي ، آموزشي ،پرورشي و فرهنگي ايجاد نمود . اين پاركها از بسياري جهات مشابه پاركهاي موجود است. با اين تفاوت كه وسايل مختلف كه بعداً به شرح برخي از آنها خواهيم پرداخت در محلها و سايت هاي مناسب در معرض ديد و استفاده مراجعين قرار گرفته است . ايمن بودن ، سبك بودن ، ضد آب و باد و باران بودن ، طراحي مناسب و استاندارد ، خوش ديد و دارا بودن جذابيتها هنري و ديداري، ازجمله خصوصيات اين وسايل مي باشد . وسايل به گونه اي بادوام طراحي شده اند كه هنگام بازي احتمال خراب شدن آنها كاهش يابد و كودكان يا والدين آنها آسيبي نبينند . در تمام موارد سعي گرديده است حس كنجكاوي بيننده تحريك شود و به حل معماي گنجانده شده در هر وسيله راغب گردند . بسياري از اين وسايل را در اندازه هاي كوچكتر و ساخته شده از مواد ديگري مي توان در انواع موزه هاي علوم مشاهده نمود كه با تغيير كاربري مناسب در طراحي آنها ، مي توان در اين پارك از آنها سود جست . به عنوان مثال همه ما ديده ايم وقتي جسمي را از شيبي رها مي كنيم آن جسم به سمت پايين شيب حركت مي كند . حال تمام مردم بدون استثناء شگفت زده خواهند شد اگر مشاهده كنند كه جسمي از شيب پايين بدون هيچ كمك و وسيله اي به سمت بالا حركت كند. تعجب آنها وقتي بيشتر مي شود كه مي بينند اين جسم ساختار بسيار ساده اي دارد .
مزيتهاي مهم اين طرح:
اين طرح قابليت اجراي مختلف در مكانهاي كوچك و بزرگ با صرف هزينه هاي كم و زياد را دارد . در ميدان يك روستا هم مي توان چند وسيله شاخص آنرا قرار داد و بهره مناسب را شاهد بود . در يك شهر بزرگ هم مي توان پارك مجهز تري ساخت . در طرح كاملتر و اجرائي پارك آموزش ، طراحي اينگونه پاركها در مرحله ايده آل بگونه اي است كه غرفه ها و سايت هاي اختصاصي از پيش دبستاني تا پيش دانشگاهي در نظر گرفته شده است. اينگونه پاركها ي آموزشي مجهز ، توانمد تر هستند. در واقع كار از بازي و تفريح شروع مي شود و پس از ايجاد تفكر و انگيزه هاي لازم، بررسي علت پديده هاي مورد توجه بازديد كنندگان، درغرفه و سايتهاي مجهز تر و اختصاصي ادامه مي يابد . بازي و تفريح هدفمند انگيزه لازم را براي كشف علت و قوع پديده هاي در معرض تماشا ايجاد مي نمايند و مردم با ديدن و بازي كردن با انها آماده و مشتاق شركت در ادامه اين فرآيند آموزشي شده و جذب قسمت بعدي اين طرح كه پژوهشكده ساده اي باسيستم باز است مي شوند . مديران اين سايتها، متخصصين و معمليني هستند كه امر هدايت دانش آموزان و والدين آنها را به عهده دارند . اين مديران كساني هستند كه علاوه بر تخصص لازم ،دوره اي را براي جذب بهتر مخاطب ، افزايش علاقه و راهنمايي هدف مند او، براي گذر به مرحله عاليتر را ديده اند . در عمل اينگونه پاركها آرام آرام تبديل به مراكزي خواهند شد كه به بهترين و شادترين روش ، تغييرات مطلوب را در بازديد كنند گان بوجود خواهند آورد . اين پاركها هسته اصلي توليد علم خواهند بود . بين مصرف و توليد علم تفاوت از زمين تا آسمان است.
سابقه اجرايي يا طرحهاي مشابه در ايران يا خارج از كشور و نتايج حاصل :
بعيد نيست كه مكانهايي تا حدي مشابه طرح ارائه شده، وجود داشته باشند . مثل پارك والت ديسني در آمريكا يا پارك طبيعي آموزش زيست شناسي در كانادا ، ولي با اهداف و وسايلي كه در طرح اجرايي پارك آموزش ذكر شده است امكان وجود مشابه آن بسيار نادر است . شايد يك دليل آن اين با شد كه ما بشدت بسيار بيشتري نيازمند به تغيير فرهنگ علمي هستيم و طبيعي است كه اين نيازها انگيزه بوجود آوردن طرحهاي قويتر آموزشي گردد . با همه اينها عقل سليم حكم مي كند كه از هرگونه طرح و اجرايي در اين زمينه استفاده كنيم و ايده كاملتري ارائه دهيم . طرحها هر قدر كه بومي تر باشند و با شرايط اقليمي بهتر وفق داشته باشند، توفيق بهتري در اجرا خواهند داشت . در كشورهاي در حال توسعه نبايد انتظار داشت مردم مشتاقانه به سوي علم بيايند ، بلكه در اينگونه كشورها بايد راهكار هايي انديشد كه علم را بسوي آنها برد و بازندگي آنها عجين نمود. تصور اينكه خانواده اي با قدم زدن در پارك و بازي و تفريح ، تغيير رفتار مطلوب پيدا كند و آموزش بينند بسيار ايده آليستي ، ولي ممكن و دست يافتني است .
فعاليت ها و اقدامات طرح :
لازم است اشاره اي به مزيتها و راهكارهاي اينگونه پاركها نمود . هدفمند نمودن آموزشها در راستاي كاربرد عملي آن در زندگي روزمره ، صنعت ، هنر ، ….. گنجاندن پارمترهاي انساني در يك فضاي علمي ، گذر از حالت مصرف علم به آفرينش آن . نگاهي تازه به علم و اينكه علم شادي بخش و اميد آفرين است . تبادل انديشه و ايده بين اعضاي خانواده وافزايش بهره وري آنها با به اشتراك گذاشتن علمي تجارب هدفمند و در نتيجه انسجام و ايجاد محبت بيشتر بين آنها. استفاده چند منظوره و مكمل از يك محيط بدون متحمل شدن هزينه هاي متفاوت و زياد. ايجاد محيط فرحبخش آموزشي و مشاوره اي براي خانواده ها . بنيان گذاري هسته هاي اصلي و مردمي مراكز تحقيقاتي و پژوهشي . مكاني مناسب براي فعاليتهاي گروه هاي آموزشي. تشويق خيرين محترم و نخبه هاي گرامي به جريان آفرينشهاي علمي و فرهنگي . ايجاد تحولي مثبت و كارساز در نظام آموزش و پرورش . ارائه راهكارهاي مفيد در زمينه روشهاي بهتر زندگي . ارائه يك مجموعه منجسم علمي ، بهداشتي ، زيست محيطي ، هنري و …. در يك محل . نام گذاري هفته يا روزي در سال بنام بازي ، شادي ، آموزش ، و تشويق مردم بر فعاليت ها علمي تفريحي در اين مدت . گذاشتن نمايشگاهي بين المللي درزمينه طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات اينگونه پاركها . گذاشتن نمونه هايي از اينگونه وسايل بطور دائم در محيطهاي مختلف نمايشگاه بين المللي . شكوفايي استعداد ها و اميد به خود كفايي بيشتر .
با توجه به اينكه از يك جامعه خمود ، رنجور و غم زده غير از نابودي چيزي حاصل نخواهد شد ، مي توانيم با اينگونه طرحها انسانها با روحيه و با نشاط بسازيم . با اينگونه طرحها چگونه بودن را به فرزندانمان مي آموزيم ، جنب و جوشي شاد در آموزشگا ه ها ايجاد مي كنيم . با بكار بردن اين طرحها هم علم را ، هم نان را و هم شادي را مي توان عادلانه تر بوجود آورد و تقسيم نمود . با اين طرحها معلم و دانش آموز مي بينند كه روشهاي شادتر و بهتر ي هم براي آموزش وجود دارد.
در كلان شهرهايي مثل مشهد ما مگر چند مكان علمي و تفريحي داريم كه كودكان ، نوجوانان و عامه ي مردم بتوانند در اوقات فراغتشان از آنجا استفاده بهينه ببرند ؟ وقتي دري بسوي تفريحات سالم علمي و هنري شاد باز نكنيم ، صدها در بسوي تباهي گشوده خواهد گشت . آنگاه هزينه مبارزه با آن هزاران برابر سرمايه ساخت و تجهيز اينگونه مراكز خواهد شد . هزينه پيشگيري به مراتب كمتر از درمان است . اگر ما نتوانيم فرهنگ سازي علمي و منطقي را بارور كنيم ، آنگاه فقر،جهل، خشونت و برخوردهاي فيزيكي جاي تواناييهاي علمي و تعاملهاي سازنده را خواهند گرفت و آن بروز جامعه ماخواهند آورد كه نمونه هاي بارز و آشكارآنرا با كمال تاسف و تا‌‌‌ثر در بسياري از مناطق كشور عزيزمان شاهديم . قبل از انكه سپاه جهل به خاك ريزهاي ما نفوذ كند بايد پرچم فتح علم و آگاهي را برافزايم . بدون هيچ تعارفي سربلندي ، استقلال وآرامش در دانايي است . ايجاد روحيه و فرهنگ علمي نياز به يك همت همگاني و توجه عملي دارد . در امر خيري اين چنين ، صبر جايز نيست.
راهكارها
اين نوشتارها به گونه اي تدوين و ارائه خواهد گرديد كه در پايان به اهداف مفيد و سازنده اي كه برخي از آنها در اولين قسمت بيان گرديد برسيم . براي اينكه خواننده هاي گرامي در جريان اين سري مقالات قرار گيرند عوض مي شود يكي از اهداف عمده ايجاد پارك هايي است كه در آنجا تمامي اقشار مردم بتوانند با تفريخ و بازي به تغيير رفتارهاي مطلوب آموزشي برسند . هدف هاي جنبي و مهم ديگر ما اين است كه هر شخص ، خانواده ، آموزشگاه و….. با مطالعه اين مجموعه قادر خواهند بود علم شادي بخشي را وارد زندگي خود نمايند و با ساخت وسايلي بسيار ارزان و حتي مجاني از نظر قيمت ،خود را در لذت كشف پديده هاي علمي شريك كنند و بهترين وسايل و اسباب بازيهاي علمي را بسازند، بازيهاي سازنده و كم هزينه را جايگزين بازيهاي مخرب كنند . با استفاده ي كاربردي از علم، زندگي بهتر و شادتري داشته باشند و در نهايت، فرهنگ ناب علم و انديشه را، در زندگي روزمره خود، نهادينه نمايند .
در اين راهكارها ،نصب يك تناب ساده به روش علمي وجود دارد كه كار يك خانم خانه دار را براي پهن نمودن درست لباسهاي شسته شده راحت خواهد نمود ، تا راهكارهايي كه يك استاد دانشگاه را هم به كشف روابط ساده در يك وسيله علمي تفريحي، بسيار مشغول خواهد نمود .
در طرحها و تئوريهايي آموزشي كه پيرو طرح پارك آموزش تقديم حضور عزيزان خواهم نمود ، به صورت كاملتري به ارائه تئوري بازي ، شادي ، آموزش با ديد روانشناختي و آموزشي خواهيم پرداخت . لذا فعلا بصورت خلاصه عرض مي شود كه منظور از بازي ، فرايندي است كه در انتهاي آن ، در بازي كنان تغيير رفتار مثبتي در جهت اهدافي كه بازي بر آن اساس طراحي شده ، مشاهده مي گردد . اين تغيير رفتار قابل اندازه گيري و مشاهده علمي است . مثل بازي با لگوهاي استاندارد براي يك كودك در يك سن و شرايط خاص ، يا مسابقه چيدن حروف براي ساخت كلمه ها و جمله ها در كلاس اول دبستان . بنابراين بعضي از فعاليتهايي كه عامه مردم آنها را به عنوان بازي مي شناسد مورد نظر اين طرح نيست . مثل بسياري از بازي هاي كامپيوتري كه نه تنها اهداف مثبت آموزشي در آنها گنجانده نشده بلكه ضد آموزشي نيز هستند . اينگونه بازيها افراد را ، بيشتر به يك شخص منفعل و پر خاشگر تبديل خواهد نمود . هدف اين است كه بازيهاي انسان ساز و خلاقيت آفرين را جايگزين بازيهاب زيان آور نماييم . اگر بخواهيم جامعه ي سالمي داشته باشيم ، جامعه اي كه بودن را به داشتن ترجيح دهد ، بايد با ابزار و راهكار هاي مختلف، فرهنگ بازيهاي انساني را رشد و توسعه داد . ايجاد طرح مناسبي براي گذراندن مفيد و سالم ايام فراغت مي تواند مهم تر از ايجاد شغل براي همان افراد باشد . زيرا با چگونگي مطلوب گذراندن مفيد و سالم ايام فراغت، مي توان آماده انجام بسياري از شغلها و كارهاي مثبت شد ولي اگر شخصي شاغل بود ولي امكان گذراندن ايام فراغت مطلوب و مفيد را نداشت ، همان كارش را هم به خاطر كشيده شدن به تفريحات نا سالم از دست خواهد داد . اين نكته بسيار مهم از ديد بسياري از برنامه ريزان دور مانده است.
براي اجراي بهتر پارك آموزش يك از اولين قدمهايي كه مي توان برداشت برگذاري فرا خوان يا همايش پارك آموزش است . در اين فراخوان با ارائه اهداف اصلي طرح و جزئيات آن از عموم مردم و متخصصان دعوت مي شود طرحها ، مقاله ها ، توانايي اجرايي و ساخت وسايل و تجهيزات لازم را به دفتر اين همايش كه ستادي متشكل از متخصصين آموزش و پرورش،دانشگاه ،كانون پرورش فكري ، شهرداري و … است در يك طرح زمان بندي شده ارائه نمايند . طرحها ارزيابي شوند و در محل مناسبي مثل نمايشگاه بين المللي يا محل مناسب ديگري به معرض ديد عموم قرار گيرند . به برگزيدگان جوايزي تقديم شود.
با توجه به تخصص و علاقه افرادي كه كارايي خود را در اين همايش با مستندات كافي اثبات نموده اند ميتوان كارها را تقسيم و قرار دادهاي لازم را تدوين نمود. طرحها به كمك اهل فن طراحي صنعتي گرديده و با استاندارد هاي لازم براي اين اهداف ساخته شوند . از بين طرحهاي خود فضاي پارك و سايتهاي آن نيز بهترين طرح، يا تركيبي از طرحهاي مختلف نيز برگزيده و اجرا مي گردد . و در انتها و سايل ساخته شده در محلهاي پيش بيني شده نصب ميشود . هدف اين است كه يك تحرك مثبت صورت گيرد ، از خرد جمعي استفاده شود و افراد زيادي در يك فرايند علمي آموزشي تفريحي فعال شوند.
يكي از راهكارهاي ديگر ارتباط مثبت و سازنده با موزه هاي علوم و مجريان محترم آنها است مي توان با حضور مستقيم در اينگونه مكانها بعضي از وسايل آنجا را طراحي مجددي نمود كه بتوان از آن وسيله در پارك آموزش سود جست . چقدر خوب بجاست كه خود موزه هاي علوم نيز در پاركهاي آموزش مستقر شوند . اگر طراحي رشد شهر بجاي افقي ، عمودي مي بود، ما قادر بوديم فضاهاي بيشتري به اين امور اختصاص دهيم و سهم فضاي سبز را هم به حد استاندارد خود برسانيم . در اين فرصت پيش آمده مد نظر داشته باشيم كه بايد موزه هاي علوم نيز مجهزتر شوند و به قابليتها و جذابيتهاي آن افزود . دولت و مجلس موظف به پيگيري اين مسائل و اختصاص بودجه كافي براي اين امور مي باشند . سهم كشور ما در استاندارد جهاني توليد علم بسيار ناچيز است بايد به سرمايه گذاري در اينگونه امور و ملي كردن علم سهم خود را افزايش دهيم . با اختصاصي كردن علم مثل هزينه نمودن زياد صرفاً جهت كسب مقام در المپيادها با توجه به آمار وحشتناك مقيم شدن اغلب اين افراد در كشورهايي مثل آمريكا و ازياد بردن ولي نعمت هاي خود ، كار قابل دفاعي نمي توان انجاد داد.بايد بررسي نمود كه آيا از اينگونه زحمت و هزينه ها آن كشور ها بيشتر سود مي برند يا ما ، اگر همان هزينه ها و بيشتر از آنرا براي عمومي كردن فرآيند علم و انديشه بكار ببريم عملا سود بيشتر ي حاصل مي گردد و سهم بيشتري نيز در توليد علم خواهيم داشت . در هر صورت اين خردمندانه خواهد بود كه از تمام پتانسيل هاي داخلي وخارجي براي پيش بردن اين اهداف و طرحهاي مثبت استفاده كنيم و خوشبختانه حتي در متخاصم ترين كشورها هم تبادل انديشه و كارهاي آموزشي و فرهنگي بلا مانع است . بنابراين از هر انديشه پاك و طرح خوب استفاده خواهيم نمود و آنرا بكار خواهيم بست .
محسن موسوی زاده
طراح و پژوهشگر 
اگر   عکس ها و دیگر مطالب دیده نشدند از فیلتر شکن  هایی مانند اولتراسورف یا انواع دیگر آن که در تمام دستگاه های دولتی به وفور یافت می شود  ، استفاده نمایید . آنها به علت سانسور بیش از حد مجبور هستند از فیلتر شکن استفاده نمایند


پس از چندین سال که اینجانب این طرح را به جاهای مختلف ارائه دادم اتفاق زیر رخ داد


                                                                                        بنام خدا                                                                        11/06/1389
شهردار محترم مشهد جناب آقای مهندس محمد پژمان
موضوع: بررسی خواستگاه طرح پارک موضوعی دانش یا پارک آموزش در مشهد
با سلام و احترام
در گزارش 1 - روزنامه خراسان(قسمت ضمیمه خراسان رضوی)، صفحه سوم تاریخ پنجشنبه یازدهم شهریور هشتاد و نه و  2-  روزنامه شهر آرا(روزنامه مردم مشهد)، صفحه پنجم تاریخ پنجشنبه یازدهم شهریور هشتاد و نه
شهردار محترم منطقه ده مشهد جناب آقای حمید ضمیری در یک نشست خبری از احداث اولین پارک موضوعی کشور در مشهد به نام پارک دانش در حاشیه بلوار امام علی(ع) به مساحت هفت هکتار و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان ، اطلاع رسانی فرمودند.و اشاره فرمودند که در این پارک موضوعاتی برای آموزش نوجوانان و جوانان همچون افلاک نما و رصد خانه ، آشنایی با انرژی و معرفی انرژی های پاک و ارزان ، علوم پایه، زیست شناسی و ... مد نظر قرار گرفته است.
طرح پارک آموزش را چندین سال استکه اینجانب به دستگاه های مختلف دولتی از جمله آموزش و پرورش و حتی خود شهرداری مشهد ارائه داده ام و حتی در فراخوان مشهد صفر چهار به عنوان طرح برگزیده انتخاب شد و حکمی نیز  شهردار محترم آقای مهندس محمد پژمان در حضور صدها نفر پژوهشگر به طراح این طرح که نگارنده ی این سطور می باشد، ارائه نمودند.اگر در گوگل یا هر موتور جستجوی دیگر هم شما عنوان پارک آموزش را جستجو نمایید.در نتیجه جستجو ، اولین وبگاه به نمایش در آمده در مورد طرح اینجانب بنام پارک آموزش می باشد. اگر برخی  تغییر نامهایی برای آن قائل شده و بنام پارک دانش یا عنوان های دیگر نیز نام می برند ، در اصل کار تغییری ایجاد نمی کند و آن واقعیت این است که اینجانب که چندین سال از طراحان سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی بودم و در آموزش و پرورش هم که خدمت می کردم طرح های مختلف زیادی ارائه نموده ام که یکی از این طرح ها همین پارک آموزش می باشد و توسط وزارت خانه آموزش و پروش نیز به عنوان یکی طرح های برگزیده انتخاب گردید که تمامی مدارک لازم موجود می باشد و هر دستگاه دولتی هم خود می تواند استعلام نماید.
حال سخن اینجاست که چرا شهرداری مشهد بدون استفاده از طراح به عنوان یکی از مشاوران طرح اقدام به اجرای طرحی نموده است طراح اصلی آن قبلا آنرا به همین شهرداری محترم تحویل داده است.در مورد چند طرح دیگر اینجانب نیز مشابه این کار صورت گرفته است. آیا بهتر نیست بجای دور زدن طراح، برای بهتر اجرا شدن هر طرحی  با طراح اصلی آن همکاری داشته باشند؟ لذا از رسانه های محترم و مدیران محترم شهرداری تقاضای رسیدگی به موضوع را دارم تا بتوانیم در راستای اعتماد سازی ، تعامل  و همکاری، خدمت کارآمدتری به کشور خودمان بنماییم. .        جهت دسترسی به مدارک و کسب اطلاعات بیشتر: http://parkeamoozesh.blogspot.com  
با تشکر :          محسن موسوی زاده :           همراه:  09153093733   
دريافت لوح تقدير و ... از مسئولين محترم شهرداري در مراسم اختتاميه طرح مشهد چهارده صفر چهار
مشهد 1404
روی هر عکس که راست کلیک نموده و گزینه
open in new tab
را انتخاب نمایید عکس در اندازه بزرگ و قابل خواندن ، دیده خواهد شد


تصویر زیر مربوط به مقاله ای در مورد فعالیتها و طرح های نگارنده است که در معروفترین نشریه اوریگامی دنیا بنام 
Paper
که به انجمن اوریگامی آمریکا تعلق دارد نوشته شده است. ترجمه و گذارش کامل در مورد آن را می توانید در 
ملاحظه نمایید


در این دو تصویر هم حکم برگزیده شدن طرح پارک آموزش که بنام پارک دانش هم نامیده اند را می بینید و هم گواهی ثبت چند ایده ی و طرح دیگر اینجانب را از جمله طرح شهروند الکترونیک که در شهرداری مشهد اجرا گردید و شاید بیش از صد هزار نفر از شهروندان مشهد با اجرای این ایده آموزش دیدند بدون اینکه مدیران اجرایی این طرح به مردم بگویند این طرح و ایده ی اصلی را چه کسی داده است. این یکی از طرح های اینجانب بود که هم در فراخوان مشهد چهار ده صفر چهار    1404  و هم در فراخوان مشق شهر به عنوان طرح های انتخاب شده به ثبت رسید ولی متاسفانه برخی مدیران کم لطفی نموده و به گونه ای وانمود نموده اند که گویا طرح متعلق به مجموعه ی آنهاست. سرقت طرح و ایده به ویژه اگر توسط دستگاه های دولتی صورت بگیرد ف بزرگترین ضربه را به اعتماد مردم به دولت خواهد زد. در اینصورت همکاری نخبگان با دولت کاهش پیدا نموده و ندانم کاری مدیران افزایش می یابد . آنگاه شهری خواهیم داشت مانند مشهد، آن از قطار شهری اش ، آن هم از کتابخانه بزرگی که بیش از صدها اشکال دارد و بعد از پانزده سال هنوز به افتتاح و بهره برداری کامل نرسیده و هرگز هم نخواهد رسید مگر با هزینه های گزافی که خرج ندانم کاری مدیران شود،آن هم پروژه آبرسانی از سد دوستی که نتوانسته اند بیش از چهل درصد این پروژه را برداشت نمایند ، آنهم از موزه علوم در پارک کوهسنگی ، از طرفی این ندانم کاری های شهرسازی و مدیریتی باعث آلودگی شدید های شهر مشهد شده است و آن را به حالت بحرانی رسانیده است، آن هم از سبزی های آلوده در سر سفره های مردم که از کشف رودی تغذیه می شوندکه تمام آب آن عبارت است از فاضل آب و .......  این عاقبت مدیران و شهری است که بجای حمایت از نخبگانش ، طرح های آنها را با تغییر نام یا کار هایی از این قبیل بنام خود با بد ترین وضع اجرا می نمایند. چون وقتی از طراح اصلی مشاوره نگیرند و او نظارتی نداشته باشد، طرح با کمال مطلوب اجرا نخواهد گردید.ناتوان ترین قسمت مدیریتی مشهد هم شورای شهر است که نه طرح و ایده ی خوبی ارائه نموده اند و نه تعامل مناسبی با شهروندان داشته اندو نه توانایی و برش نظارت به اجرای طرح ها را داشته اند و نه توانسته اند حامی خوبی برای شهروندان باشند که اینگونه حق آنها پایمال نشود .با همه ی اینها هر دستگاه دولتی و هر مدیر محترمی که بخواهد در راستای منافع ملی گامی بردارد اینجانب افتخار می کنم که نهایت همکاری را در راستای اعتلای کشورم با آنها داشته باشم. من فعالیت خودم را طبق وظیفه شهروندی انجام می دهم عدم همکاری هر مدیری بیش از هر چیز به خود آنها به عنوان یک مسئول صدمه خواهد زد که  در مسئولیت خود کوتاهی نموده اند و آنگونه که باید نتوانسته اند خدمتگذار شایسته ای برای ایران عزیز باشند.

   

در این عکس نگارنده را همراه با جناب آقای محمد پژمان شهردار محترم این زمان مشهد ملاحظه می نمایید. چند سال بعد از این جلسه خبری پارک دانش در شهر داری منطقه ده مشهد برگزار گردید. چرا قبل از ارائه طرح های اینجانب چنین جلسه ای نبوده؟

برای دیدن عکس های هر محل کافی است روی نام آن محل یا روی عکس مربوطه کلیک نمایید.با توجه به اینکه به صورت فله ای دولت اقدام به بستن سرورهایی چون بلاگر و فیلیکر و ... می نماید ،متاسفانه تمام ادارات و مردم دیگر برای دیدن حتی سایت های مفیدی که فیلتر نشده اند به اجبار از فیلتر شکن استفاده می نمایند که این گونه روش ها زیان بار است.دولت باید وبگاه های متخلف را با رای دادگاه فیلتر نماید نه اینکه سرور های معروف را فیلتر کند و میلیون ها فرهیخته ای که دارند به کشور خدمت می کنند را از فعالیت محروم نمایند. این روش ها عاقبت بسیار ناخوشایندی خواهد داشت که یکی از آنها عدم اعتماد مردم به دستگاه های دولتی است. لذا از مدیران گرامی انتظار می رود با عاقبت اندیشی با اینگونه موارد برخورد نمایند.استفاده از فیلتر شکن  اگر عمومی شود که شده بسیار زیان بار  می باشد. به عنوان مثال در بسیاری از استان ها بینندگان وبگاه های اینجانب که بیش از صدها هزار نفر هستند برای دیدن عکس های گردشگری ایران زمین مجبور به استفاده از فیلتر شکن هستند گر چه هیچیک از وبگاه های اینجانب فیلتر نشده و تمام آنها برا اساس خدمت به جامعه طراحی و ساخته شده است و حتی بسیاری از دستگاه های دولتی از محتویات و عکس ها و مدارک آن استفاده می نمایند. وقتی که سرورها فیبتر شوند یعنی به صورت غیر قانونی میلیون ها وبگاه فیلتر گردیده است.لطفا تا دیر نشده در روش فیلتر گذاری تجدید نظر نمایید . دولت با این کار بسیاری از افراد ی را که هنوز امیدی به قابل اصلاح بودن دولت داشتند را کاملا نا امید نمود و آنها باور نمودند که  سانسور ها و استبداد های غیر قانونی هر روز افزایش می یابد ، به گونه ای که تنها روزنه و امید آنها برای خدمت به دولت و مردم نیز بسته شده است. لذا دگر باره به دولت مردان گرامی و مدیران دلسوز می خواهم که خودشان و مردم را از اینگونه گردابهایی که هر روز به نوعی ایجاد می نمایند با تکیه به قانون و مردم مداری ، نجات دهند. اگر اوضاع  به اینگونه پیش رود مطمئن باشید  حرکت مردم به گونه ای خواهد بود که امکان دارد برخورد هایی پیش بیاید که برای همه ناخوش آیند باشد. اگر به یاد داشته باشید به بسیاری از مدیران ارشد دولت ، مدت ها قبل از آن حرکت سبز هشدار داده بودم که با مردم به از این باشید که هستید و حرمت و آزادی های آنها را پاس دارید و بجای زر اندوزی به فکر ساختن ایرانی سالمتر و آبرومند تر باشید و از پتانسیل انسانهای کارآمد و پر انگیزه استفاده نمایید ، بیشتر مدیران توانایی درک موضوع و ایجاد زمینه برای همکاری بیشتر را نداشتند . بعد عاقبت عملکردشان را دیدید . آنهابه علت ناکارآمدی مشکلات زیادی برا ی خود ، مردم و دولت درست کردند و آن پیش آمد که همه دیدیم و می بینیم .حال نیز امیدوارم چند درصدی از مدیران به خود آیند و هرکس به سهم خود قدمی برای ساخت ایرانی بهتر بر دارند.لازم به یاد آوری است که تا کنون هیچیک از وبلاگ ها و سایت های اینجانب فیلتر نگردیده ولی دولت کل سرور های معروف را زده و تر و خشک را به گونه ای غیر قانونی و غیر اخلاقی با هم سوزانده است. من مخالف استفاده از فیلتر شکن هستم ولی عملکرد دولت به گونه ای است که همه و بیش از دیگران خود دستگاه های دولتی مجبور هستند برای دیدن عکس ها و مطالب بسیاری از وبگاه های مفید از فیلتر شکن استفاده نمایند.اگر تمام عکس ها دیده می شوند لطفا از فیلتر شکن استفاده نفرمایید. فیلتر شکن ها هم سرعت را کاهش می دهند و هم نتیجه جستجو را به نادرستی نشان می دهند و هم خطرات زیادی برای خانواده ها دارند.
با سانسورهای کور هیچ دولتی به جایی نرسیده که ما بخواهیم برسیم. این خوش آیند نیست که تمام دستگاه ها و دوایر دولتی بدون استثنا و بنا چار از فیلتر شکن استفاده می کنند.نگذارید که بناچارهر کسی روی وبگاه خود بنویسد   اگر می خواهید  عکس ها و دیگر مطالب دیده شوند از فیلتر شکن استفاده نمایید